REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

· stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

· dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

· rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

· propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

· kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

· wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

· podnoszenie kultury życia codziennego,

· niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),

· rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

II. Założenia organizacyjne.

1.Świetlica jest czynna w godz. 7.00-16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

2. Grupa świetlicowa liczy 25 wychowanków.

3.Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.

3.W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych, nauczycieli -wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

4.  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.

6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0-III, których rodzice pracują zawodowo. W przypadku wolnych miejsc, także inni uczniowie.

7. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii.

8. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się  corocznie wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9.W skład Komisji kwalifikacyjnej wchodzi kierownik oraz wychowawcy świetlicy.

10.W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

1.Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy świetlicy szkolnej układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Programem Wychowawczo -Profilaktycznym Szkoły oraz Kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych.

2.Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

3.Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Dziecko może być odebrane przez rodzica/prawnego opiekuna lub osoby przez niego upoważnione (w tym rodzeństwo, które ma ukończony 10 r.ż).

4.Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

5.W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

6. Świetlica nie odpowiada za zagubione rzeczy dzieci.

7. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze, zagrażający swoim zachowaniem zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci może być usunięty z listy uczestników

świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada Podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom przebywającym w świetlicy.

2. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

3. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8.Współpraca z rodzicami i specjalistami.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanej opieki.

2. Życzliwego traktowania.

3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

4. Opieki wychowawczej.

5. Poszanowania godności osobistej.

6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do;

1.Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.

2.Przestrzegania zasad współżycia w grupie.

3.Współpracy w procesie wychowania.

4.Pomagania słabszym.

5.Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.

6.Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

VI. Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

· pochwały ustnej,

· pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

· nagrody rzeczowej,

· dyplomu.

Kary:

Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu

dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

· upomnienie ustne,

· ostrzeżenie w obecności grupy,

· pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym

zachowaniu,

· wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,

· wnioskowanie o skreślenie z listy wychowanków świetlicy,

· rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.