Dostępność

Informacje wstępne

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Barbary  w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sp4bochnia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp4bochnia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-12-22

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury.

Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki prowadzące do:

  • treści,
  • aktualności
  • dziennika
  • planu lekcji
  • kontaktów
  • bip-u
  • rekrutacji
  • oraz menu strony

Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki (klawisze ctrl+).

Dokumenty

Na stronie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bochni  znajdują się pliki do pobrania.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć.

Do zdjęć i grafik będą systematycznie dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak jeżeli byłyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić stronę Szkoły – prosimy o kontakt pod adres
e-mail: psp4bochnia@wp.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły- Barbarą Krakowską pod adresem poczty elektronicznej zadania.krakowska@interia.pl

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Do głównego budynku szkoły nie prowadzą schody, można swobodnie wjechać i wejść oraz przemieszczać się po poziomie parteru. Przy wejściu znajduje się dyżurka i pełniący obowiązki pracownik, który służy pomocą i informacją.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego