REKRUTACJA 2024/2025 Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu szkoły

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu szkoły

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w klasach pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Zgodnie z terminarzem rekrutacji, ustalonym w zarządzeniu Burmistrza Miasta Bochnia, rodzice składają wnioski od dnia 4 marca do 15 marca 2024 r.
do godz. 15:00 w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 – 15.00.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie dokumentacji oraz podpis obydwojga rodziców we wniosku.