Rekrutacja

Rekrutacja w Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni

na rok szkolny 2021/2022

 1. Zgłaszanie dzieci do klas pierwszych ( dotyczy tylko dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) będzie możliwe w dniach od 8 lutego 2021 do 26 lutego 2021 roku w godzinach od 7.00 do 14.00 poprzez złożenie papierowej wersji „Zgłoszenia” (zał.1 – Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej) pracownikowi szkoły w dyżurce przy wejściu głównym do budynku. Zgłoszenie powinno być prawidłowo wypełnione, ze wskazaniem maila lub numeru  telefonu kontaktowego z rodzicem/opiekunem prawnym. Prosimy o dotrzymanie terminu, gdyż na ewentualne wolne miejsca, prowadzona będzie rekrutacja dzieci spoza obwodu.
 2. Rekrutacja dzieci spoza obwodu będzie prowadzona w dniach od 1 marca 2021 do 19 marca 2021 i odbywać się będzie poprzez złożenie papierowej wersji „Wniosku” (zał.2 – Wniosek o przyjęcie spoza obwodu szkoły) pracownikowi szkoły w dyżurce przy wejściu głównym do budynku. Terminy dotyczące  tej rekrutacji zostały ogłoszone w Zarządzeniu BMB z dnia 25 stycznia 2021. (zał.3 – Zarządzenie BMB terminy rekrutacji klas pierwszych 2021) Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się w dniach od 1 marca 2021 do 19 marca 2021 poprzez złożenie papierowej wersji „Wniosku” (zał.4 – Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2021) pracownikowi szkoły w dyżurce przy wejściu głównym do budynku.
 3. Terminy dotyczące  tej rekrutacji zostały ogłoszone w Zarządzeniu BMB z dnia 25 stycznia 2021. (zał.5 – Zarządzenie BMB terminy rekrutacji przedszkola 2021)

Nabór do klas pierwszych bocheńskich szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy naborze do klas I w bocheńskich szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Miasta Bochnia prowadzi 5 publicznych szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Biała 2;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Oracka 6 (szkoła prowadzi oddziały integracyjne, do których przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
 3. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Konfederatów Barskich 27;
 4. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 71;
 5. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. gen. T. Jakubowskiego 12.

ZASADY, TERMINY I KRYTERIA NABORU

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych będzie prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej) w sposób wskazany przez dyrektora szkoły.Wzory formularzy dostępne są w poszczególnych szkołach podstawowych.

 1. Przyjęcie dzieci obwodowych

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji, gdyż są przyjmowane z urzędu – rodzice muszą zgłosić dyrektorowi fakt uczęszczania do tej placówki poprzez złożenie w sekretariacie szkoływ terminie określonym przez dyrektora szkoły pisemnego Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Sposób pobierania i składania zgłoszenia określany jest przez dyrektora danej szkoły.

Obwody poszczególnych szkół ustalone są w załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/51/19 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Bochni, od 1 września 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 2081)

 • Przyjęcie dzieci spoza obwodu

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się tylko wtedy, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszeń, pozostaną wolne miejsca w klasach I w szkole, na które pisemne wnioski o przyjęcie złożą rodzice/prawni opiekunowie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowejkandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły można składać w okresie od dnia 1 marca do 19 marca 2021 r. do godz.1500 do wybranej szkoły.

Sposób pobierania i składania wniosku i załączników określany jest przez dyrektora danej szkoły.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich szkół podstawowych są zawarte w Uchwale Nr XXX/245/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 802).

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w terminie określonym w Zarządzeniu nr 27/21 Burmistrza Miasta Bochnia. Brak potwierdzenia woli w odpowiednim terminie będzie skutkowało ujęciem dziecka w liście kandydatów nieprzyjętych i utratą miejsca w klasie I.

 • Rekrutacja uzupełniająca

Szkoła podstawowa, która po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami w klasach I przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Terminy poszczególnych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 27/21 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.